Правила за участие във Facebook играта за м. юни

І. НАЧАЛО НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА

Играта стартира на 03.06.2024 г. и ще продължи до 30.06.2024 г. Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.

ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД


ІII. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

https://www.facebook.com/Coffee-Spot-135673079795871

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.


IV. УЧАСТИЕ

Участие в играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.

Участието е безвъзмездно.


V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всеки, който изпълни правилата от публикацията в периода на 03.06-30.06,  участва в томболата за спечелване на: 

  • 1 бр. Кафемашина NESCAFÉ® Dolce Gusto® GENIO S PLUS
Всеки участник присъства само по един път в списъка, от който се теглят печелившите. Печелившият ще бъде един, който ще бъде изтеглен на случаен принцип.


1. Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

3. Наградите са осигурени от Организаторите.

4. Определяне на победителите е от комисия, определена от Организатора, ще избере на лотариен принцип участник, който ще спечели за всяка една от изброените награди.

5. Процедура за известяване и доставка на наградите: Организаторът ще сподели името на печелившия, като го публикува на стената на https://www.facebook.com/coffeespot.bg


Получаване на награди:

• След обявяване на победителя на стената на https://www.facebook.com/coffeespot.bg, те трябва да се свържат с Организатора до 10 дни чрез лично съобщение във Фейсбук или на е-мейл [email protected], за да предоставят трите си имена, адрес до офис на куриерска фирма Спиди и телефон за доставка на спечелената награда. Необходимо да попълнят декларация, която ще бъде предоствена от организатора на играта.

• При липса на предоставен от участника контакт за получаване на наградата, Организаторът не носи отговорност.

• След изтичане на предоставения 10-дневен срок, ако участникът спелечил награда не се е свързал с Организатора, то той губи правото си да вземе награда.

• При получаване на наградата, Победителите се идентифицират с лична карта пред упълномощен представител на Организатора.

• Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници.

• С участие в играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с томболата. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в томболата на трети страни.

• В случай на липса на реакция от страна на печелившия участник, което се счита за отказ от ползване на наградата или невъзможност за ползване, след изтичане на гореопределените срокове, Организаторът си запазва правото да организира допълнителна томбола, в която да участват всички отговорили вярно, но неспечелили участници и, чрез която да се определят победител, който да се възползва от неоползотворената награди.

• Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

• Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на това приложение; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.


6. Организирането, представянето, провеждането и регламента по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите.

8. Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в играта, участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора без заплащане на хонорар.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в играта, от друга страна, както и условията за участие в него.

Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:


1. “Играта” се провежда в рамките на страницата - http://www.facebook.com/

2. “Участник” e всяко физическо лице, което в периода 03.06.2024 г. до 30.06.2024 г., чрез своята регистрация в приложението/сайта Facebook, посети страницата https://www.facebook.com/coffeespot.bg, изпълни всички условия за участие в играта описани по-горе.

Чл.3. Участник може да бъде само физическо лице, регистрирано на страница http://www.facebook.com/. С участие в играта всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с томболата.

Чл.4. Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/coffeespot.bg

Чл.6. /1/ Участникът се индивидуализира посредством регистрацията си във http://www.facebook.com, която е използвал за участие.

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail или регистрация са използвани от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Чл.7. Участието не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Чл.8. Наградите се предоставят от Организатора.

Чл.9. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата и настоящите Общи условия.

Чл.10. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник от Организатора или от упълномощен представител на Организатора.

/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с Организатора за получаване на наградите си в 10-дневен срок от обявяването на печелившите, губят правата си върху наградите.

/3/ Победителите се съгласяват да бъдат фотографирани, видеозаснемани, интервюирани и записвани след приключване на играта, за маркетингови цели на Организатора

Чл.11. Правилата за участие са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл.12. Оспорването на резултатите, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Чл.13. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от кампанията. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Фейсбук, или посочения е-мейл в регистрационната форма. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на приложението, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Правилата и Общите условия за участие и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в приложението.

Чл.14. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл.15. Тази игра може да бъде прекратена само в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането. От момента на обявяването на прекратяването на играта на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/coffeespot.bg на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.


Чл.16. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците ще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.


Чл.17 ДЕЙСТВИЕ

С участието си, участниците се съгласяват да спазват Правилата, включително техните срокове и условия, както и настоящите общи условия.

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на Фейсбук https://www.facebook.com/coffeespot.bg и действат през целия период на провеждане на настоящата игра.