Официални правила на играта Кой вкус придава цвят на деня ти?

Участниците в Кой вкус придава цвят на деня ти?” НА LAVAZZA BULGARIA (Игрататрябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта. 


РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА  


1. Организатор на Играта е СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД
 с ЕИК: BG200087174със седалище и адрес на управлениегрСофияв.зМалинова долинаул. 1-ва, номер: 1и се провежда по поръчка на „СОФСТОК ЛТД” ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).  


РАЗДЕЛ ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 


1. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адресcoffeespot.bg за целия период на Играта: 29.03.2021 г. до 07.04.2021 г. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правилакато промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адресcoffeespot.bg и стават задължителни за всички участници. 

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко времеобявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотребинарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.  

3. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „СОФСТОК ЛТД” ООД и СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД
както и членове на техните семействата (децародители и съпрузи).  

4. Участвайки в тази Играучастниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.  


РАЗДЕЛ IIІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 


1. Играта се организира и провежда в периода от 29.03.2021 г. до 07.04.2021 г., само на територията на Република България.  


РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 

1. Играта се провежда на фен страницата на Coffee Spot във Facebook: (https://www.facebook.com/coffeespot.bg). 

2. За да се включи участник в Игрататой трябва да отговори в коментар под публикацията на Игратапубликувано на 29.03.2021 г. на страницата на Coffee Сpot (https://www.facebook.com/coffeespot.bg), гласяща: 

"ИГРА "

Не е ли прекраснокогато любимите ти блендове са у домаСподели ни в коментар кой вкус придава цвят на деня ти и можеш да спечелиш чудна и много ароматна наградаCremosoIntenso, Bio, Cappuccino или Lungo? 

*NESCAFÉ® Dolce Gusto® е бранд на трета страна и няма връзка с Luigi Lavazza S.p.A.” 

3. След изтичане на крайния срок на Играта (01.04.2021 г.), общо 3 (тримаучастника ще спечелят наградикоито ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали. 

4. Печелившите участници ще бъдат обявени на 06.04.2021 г. в коментар под публикация на играта. 

5. Наградният фонд за целия период на Играта включва 3 (триброя наградни комплективсеки от който съдържа:  

- 5 бркутии с кафе капсулисъвместими с кафе машини Dolce Gusto: Espresso Cremoso, Espresso Intenso, Espresso Bio, Cappuccino и Lungo 

- 2 брчаши за еспресо 

- 1 брчаша тип „мъг 

6. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/coffeespot.bg), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект. 

7. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. 

8. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. 

9. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. 


РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ 


1. При спечелване на награда, печелившите се съгласяват да предоставят на Организатора: две имена, телефон и адрес, на който да бъде изпратена наградата. 

2. Събираните и обработвани лични данни - име, адрес и телефон, ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни и политиката за поверителност на Организатора. 


РАЗДЕЛ VІ. ДРУГИ 


1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи. 

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда. 

Настоящите Официални правила влизат в сила от 29.03.2021 г.