Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ E-МАГАЗИН Coffeespot.bg

            Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин “Coffeespot.bg”, собственост на Стрезов Вендинг ЕООД (наричан по-долу "Е-магазина"). Те са съобразени с действащото българско законодателство, като Закон за защите на потребителите, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за закрила на детето, Закона за електронния документ и електронния подпис и други. В интернет магазин “Coffeespot.bg”  се продават вино и спиртни напитки, но неговият собственик за няма за цел да Ви поддикне към употребата на алкохол. Съобразно действащото законодателство право да закупуват алкохолни напитки имат само пълнолетни лица, навършили осемнадесетгодишна възраст. Чл. 45 от Закона за закрила на детето предвижда имуществена отговорност и принудителни административни мерки за продажбата на алкохолни напитки на деца /т. е. физически лица под осемнадесет годишна възраст/. Стрезов Вендинг ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Е-магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, което съгласие го обвързва с техните клаузи и той се задължава да ги спазва.

I. ДЕФИНИЦИИ

Настоящите Общи условия използват изброените понятия, като им придават следното значение:

Стрезов Вендинг ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200087174, ИН по ЗДДС: BG200087174 със седалище и адрес на управление: гр. София, Малинова долина ул.1-ва, No:1, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е-магазина: http://www.coffeespot.bg/ Всяка стока се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

"Производител"е всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Е-магазина стоки/ артикули и с чието име/ фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

"Клиент" е пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Той носи отговорност за верността на предоставената информация, на база на която е сключен договорът за покупко-продажба. Е-магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнение за навършени 18 години от страна на Клиента физическо лице, както и да изтрие клиентския му  профил.

"Клиентски профил" е информация за Клиентa (име, фамилия/ търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/ Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

"Продажна цена" е цена за бройка или за определено количество стока, включваща ДДС и  акциз /когато се дължи за съответната стока/, без да се начисляват разходите за доставка,  освен когато обратното е изрично упоменато.

„Вино“ е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или на гроздова мъст.

Спиртна напитка“ е алкохолна напитка, предназна за човешка консумация, която отговаря на описанието в чл. 120, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА НА Coffeespot.bg

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях. Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Поръчки и заявки на поръчка

За да получи право да извършва валидни поръчки/ заявки за закупуване на предлаганите през Е-магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/ заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Е-магазина следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Съгласие с Общите условия – чрез натискане на виртуалния бутон "Плати", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Е-магазинът незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на Е-магазина и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, а също така и информация за заявените от клиента стоки. Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка/ заявка на поръчка

Поръчка/ заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с http://www.coffeespot.bg, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Количка" с натискането на бутон "Добавете в количката";

2. При натискане на някой от виртуалните бутони "Количка", той получава достъп до "Количка" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;

3. В "Количката" Клиентът има възможност да прегледа отново поръчаните стоки и тяхното количество, както и да промени или изтрие тези, които желае. Чрез натискане на виртуален бутон "Каса", Клиентът продължава към страница "Регистрация". Ако Клиентът е вече регистриран, той попълва своите регистационни данни и преминава към страница "Информация за доставката". Ако Клиентът не е регистриран, то той следва да направи това чрез използване на полето за регистрация.

4. На страница "Информация за доставката", Клиентът има възможност да промени адреса на доставката, да избере предпочитания метод за доставка на избраните от него стоки и да попълни текст с допълнителни инструкции свързани с поръчката в случай, че такива има. При натискане на виртуален бутон "Напред", Клиентът преминава на страница "Плащане", където той може още веднъж да прегледа всички данни по осъществяване на поръчката, като промяна на адрес за получаване на фактурата, избиране на начин на плащане и вписване на допълнителни инструкции свързани с плащането на поръчката.

5. След натискане на виртуален бутон "Плати", Клиентът преминава на страница "Потвърждение на поръчката", където има последна възможност да провери информацията по зададената поръчка, както и да въведе номер на купон за намаление (ако има такъв) или номер на ваучер.

6. След натискане на виртуален бутон "Потвърдете поръчката" заявката за покупка на стока през Е-магазина се счита за извършена. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/ заявката на поръчка

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС и съответно акциз. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на Стрезов Вендинг ЕООД

в) с кредитна и дебитна карта, чрез системите за разплащане “PayPal”

г) чрез система за разплащане “E-pay”.

С избора на начин на плащане, предвиден в букви а), б), в) или г) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

При извършване на плащания по банков път, Клиентът следва да използва следните банкови сметки:

IBAN: BG13UNCR70001507184672

BIC: UNCRBGSF

СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк АД

Стрезов Вендинг ЕООД си запазва правото да променя цените в Е - магазина по всяко време без предварително уведямяване на Потребителите.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок 1 до 5 (пет) работни дни, в зависимост адреса ( ако е извън територията на България). Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. При доставка на вино и/или спиртни напитки клиентът и третото приемащо лице трябва да докажат чрез документ за самоличност, че имат навършени 18 години. При отказ или невъзможност да  се докаже пълнолетие, „Стрезов вендинг“ ООД отказва да предаде стоката, освобождава се от задължението си за доставка, а транспортните и административни разходи остават за сметка на Клиента.

 

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: - доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; - при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-магазина, на адрес [email protected]

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Е-магазина, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки, бандерол за алкохола и спиртните напитки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София 1766, Пощенска кутия 19, Отдел за обслужване на клиенти или следния е-mail адрес: [email protected]. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Стрезов Вендинг ЕООД полага грижа информацията в Е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Стрезов Вендинг ЕООД не гарантира, че достъпът до Е-магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Стрезов Вендинг ЕООД. Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Е-магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Стрезов Вендинг ЕООД. Стрезов Вендинг ЕООД не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети Стрезов Вендинг ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети "Стрезов Вендинг" ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. Стрезов Вендинг ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.Стрезов Вендинг ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

Настоящите Общи условия са в сила от 1 юли 2010 г. с последна актуализация от 01.01.2024 г. Стрезов Вендинг ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си http://www.coffeespot.bg заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: гр. София 1766, Пощенска кутия 19, Интернет отдел или на имейл [email protected]. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Стрезов Вендинг ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.